lola lola | chem dawg | 3 cone kit

LOLA LOLA | CHEM DAWG | 3 CONE KIT

Sativa Hybrid

Lola Lola

21.6% THC, 2% CBD